logotype

Türkmenistanyň maliýe we

ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky

maliýe gözegçiligi gullugy

header background image

FATF toparynyň maslahatlary we tipologiýalary

FATF toparynyň maslahatlary

FATF toparynyň maslahatlary, her bir ýurtda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň netijeli ulgamyny döretmek boýunça ähli mümkinçilikleri öz içine alýar we jemleýji guramaçylyk-hukuk çärelerinden ybaratdyr hem-de onuň toplumlylygy we köp taraplylygy şu aşakdaky ýagdaýlarda subut bolýar:

· jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegi guramak bilen bagly meseleleri milli we halkara derejesinde iň ýokary  möçberde öz içine almak;

· jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň meselelerine bagyşlanan halkara konwensiýalary, BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň rezolýusiýalary,  ýöriteleşdirilen halkara guramalarynyň  ykrarnamalary bilen ýakyn aragatnaşykda bolmak;

· milli aýratynlygy we hukuk ulgamynyň aýratynlygyny göz öňünde tutup FATF toparynyň maslahatlaryny durmuşa geçirmekde ýurtlara käbir özboluşlylyga mümkinçilikleri açmak;

FATF toparynyň resminamalary başga halkara ykrarnamalaryň degişli kada-kanunlaryny gaýtalamaýar we olaryň ýerini çalyşmaýar. Zerur halatlarda, olaryň üstüni ýetirip, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek babatynda ölçegleriň we düzgünleriň häsiýetlendirilmeginde möhüm orny eýelemek bilen, olary guramaçylyk ýörelgeleriň we hukuk kadalaryň bitewi ulgamyna jemleýär.

FATF toparynyň maslahatlary we tipologiýalary

 • FATF toparynyň maslahatlary
  02/2023
  36
  23
 • FATF toparynyň maslahatlaryna laýyklykda baha bermegiň usulyýeti
  31/05/2023
  20
  14
 • Tehniki laýyklyk usulyýeti
  31/05/2023
  22
  9
 • 1