logotype

Türkmenistanyň maliýe we

ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky

maliýe gözegçiligi gullugy

header background image

Kanunçylyk

Kanunçylyk

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek ugruna degişli kanunçylyk namalar

Degişli resminamalary

 • Türkmenistanyň Konstitusiýasy
  2016
  188
  173
 • Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny
  2021
  202
  138
 • Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny
  2017
  107
  15
 • Neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny
  2017
  25
  4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4