logotype

Türkmenistanyň maliýe we

ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky

maliýe gözegçiligi gullugy

header background image

Ýewraziýa toparynyň tipologiki taslamalary

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Ýewraziýa topary

Ýewraziýa toparynyň tipologiki taslamalary

 • «Salgyt jenaýatçylyklaryň we telekeçilik işleriniň çäklerinde edilen jenaýatçylygyň netijesinde alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy»
  2022
  18
  21
 • «Kiber jenaýatçylyklardan alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy we ol jenaýatçylygyň hasabyna terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi, şol sanda sanly pulyň ýa-da wirtual aktiwleriň we olaryň hyzmat edijileriniň infrastrukturasynyň ulanylmagy bilen»
  2022
  17
  22
 • 1