logotype

Türkmenistanyň maliýe we

ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky

maliýe gözegçiligi gullugy

header background image

Ýewraziýa toparynyň tipologiki taslamalary

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Ýewraziýa topary

Ýewraziýa toparynyň tipologiki taslamalary

 • Ýewraziýa toparynyň meýdançasynda daşary ýurt terrorçy-söweşçiniň maliýe profiliniň ýeketäk modeli
  2023
  33
  16
 • Şahslaryň terrorçylar we ekstremistler sanawlaryna girizilmeginiň we olardan çykarylmagynyň, şeýle hem şol şahslaryň aktiwleriniň doňdurylmagynyň (togtadylmagynyň) mehanizmleri boýunça usulyýet maslahatlary
  2023
  27
  15
 • Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek çygrynda maliýe derňewleriniň gurnalmagy we geçirilmegi boýunça Ýewraziýa toparynyň Usulyýet gollanma
  2023
  19
  13
 • «Salgyt jenaýatçylyklaryň we telekeçilik işleriniň çäklerinde edilen jenaýatçylygyň netijesinde alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy»
  2022
  21
  22
 • 1
 • 2