logotype

Türkmenistanyň maliýe we

ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky

maliýe gözegçiligi gullugy

header background image

Pudagara hyzmatdaşlar

Pudagara hyzmatdaşlar

Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş, harby we hukuk goraýjy edaralar, şeýle hem jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly beýleki taraplaryň arasynda ýakyn hyzmatdaşlyk bar.

Pudagara hyzmatdaşlygyň derejesini we jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş, harby we hukuk goraýjy edaralaryň arasynda bu ugurda hyzmatdaşlyk we maglumat alyşmak boýunça Ähtnamalar baglaşyldy.

Pudagara hyzmatdaşlar

 • Türkmenistanyň Adalat ministrligi
  11/05/2022
 • Türkmenistanyň Merkezi banky
  29/04/2022
 • Türkmenistanyň Baş prokuraturasy
  16/08/2021
 • Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýeti
  02/2021
 • 1
 • 2
 • 3