logotype

Türkmenistanyň maliýe we

ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky

maliýe gözegçiligi gullugy

header background image

Pudagara hyzmatdaşlar

Pudagara hyzmatdaşlar

Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş, harby we hukuk goraýjy edaralar, şeýle hem jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly beýleki taraplaryň arasynda ýakyn hyzmatdaşlyk bar.

Pudagara hyzmatdaşlygyň derejesini we jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş, harby we hukuk goraýjy edaralaryň arasynda bu ugurda hyzmatdaşlyk we maglumat alyşmak boýunça Ähtnamalar baglaşyldy.

Pudagara hyzmatdaşlar

 • «Türkmenaragatnaşyk» agentligi
  01/12/2020
 • Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
  05/01/2021
 • Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy
  06/01/2021
 • Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi
  21/01/2021
 • 1
 • 2
 • 3