11.08.2022 Gurtly ýaşaýyş toplumynyň gurluşygy tamamlanýar

Завершается строительство жилого массива Гуртлы

 

Paýtagtymyzyň günbatar künjeginde Gurtly ýaşaýyş toplumynda 90 gektardan gowrak meýdany tutýan, dört gatly ýaşaýyş toplumynyň ak mermere beslenen binalarynyň gurluşyk işleri tamamlanyp barýar.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary ýakyn aýlarda 64 sany dört gatly ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyny tamamlarlar. Binalarda timarlaýyş işleri tamamlanyp, awtoulag ýollary asfaltlanýar, toplumyň içinde we jaýlaryň arasynda ulag we pyýada ýollary çekilýär.

Binalaryň taslamasynda paýtagtymyzyň ýaşaýyş jaý gurluşygynyň tejribesi göz öňünde tutulan. Binalar telekommunikasiýa ulgamlary, howa sowadyjylary, ýyladyş enjamlary bilen üpjün edilýär.

Gurtly ýaşaýyş toplumynyň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda üç müňden gowrak maşgala täze öýlere göçüp gelerler. Öýler 150 inedördül metrlik dört otagly, 120 inedördül metr meýdany bolan üç otagly we meýdany 88 inedördül metr bolan iki otagly öýlerden ybaratdyr.

Gurty ýaşaýyş toplumynda-da söwda nokatlary, söwda we dynç alyş merkezi, bazar, durmuş üçin hyzmat desgalary, mekdep we çagalar baglary bar.

Dynç alyş, çagalar we sport meýdançalary döredilýär. Olar adamlaryň ýokary durmuş derejesi, öndürijilikli işi üçin amatly şertleri üpjün etmek üçin döredilýär.

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/65424

Esasy