halkara konwensiýalary

Esasy

 

 

 

KONWENSIÝALAR

 

Halkara konwensiýalary, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça halkara ulgamynyň wajyp bölegidir we FATF-yň maslahatlary bilen bilelikde bu ulgamda halkara standartlarynyň toplumyny döredýär.

 

Konwensiýalar, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça milli ulgamyny guramagyň we hukuk üpjünçiliginiň düýpli esaslaryny düzýär, şeýle hem döwletleriň arasyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň meselesini goşmak bilen, bu ugurda çäreleri durmuşa geçirmegiň netijeli gurallaryny berkidýär.

 

- Jenaýatçylykdan we terrorçylygy maliýeleşdirmekden  alnan bikanun girdejileri kanunlaşdyrylmak, ýüze çykarmak, almak we muzdsuz almak hakyndaky Ýewropa Geňeşiniň 2005 ýyldaky Konwensiýasy  (Warşawa konwensiýasy)

 

- Korrupsiýa garşy BMG-nyň 2003-nji ýyldaky Konwensiýasy (Merid  konwensiýasy)

 

- Terrorçylyk, separatizm we ekstremizm bilen göreşmek hakynda Şanhaý konwensiýasy

 

- Transmilli guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreş hakynda BMG-nyň Konwensiýasy (Palerma konwensiýasy)

 

- Terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen göreş hakynda BMG-nyň Halkara konwensiýasy (Nýu-Ýork konwensiýasy)

 

- Korrupsiýa üçin raýat-hukuk jogapkärçiligi hakynda Ýewropa Geňeşiniň 1999-njy ýyldaky Konwensiýasy

 

- Korrupsiýa üçin jenaýat jogapkärçiligi hakynda Ýewropa Geňeşiniň 1999-njy ýyldaky Konwensiýasy

 

- Jenaýatçylykdan alnan girdejileri kanunlaşdyrmak, ýüze çykarmak, almak we muzdsuz almak hakynda Ýewropa Geňeşiniň 1990-njy ýyldaky Konwensiýasy (Strasburg konwensiýasy)

 

- Neşe we psihotrop serişdeleriniň bikanun dolanyşygynyň garşysyna göreş hakynda BMG-nyň 1988-nji ýyldaky Konwensiýasy

(Wena konwensiýasy)

 

 

Esasy