NOR-2 TK

 

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen tanyşdyryş çäresine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we onuň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň,Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetiniň, Türkmenistanyň täjirçilik banklarynyň, Türkmenistanyň ätiýaçlandyryş guramalarynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň,Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky döwlet gullugynyň, Aşgabat şäher Döwlet notarial edarasynyň, Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň, hukuk kömegini amala aşyrýan ygtyýarnamalylaryň, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň, “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň, “Aşgabat gazna biržasy”ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, gymmat bahaly metallaryň we gymmat bahaly daşlaryň söwdasyny amala aşyrýan edaralarynyň, riýeltorçylyk we auditorçylyk kompaniýalaryň we täjirçilik däl guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. 

 

 

Esasy